تجارت الکترونیک

سیستم بازاریابی و انواع مدل های بازاریابی

سیستم بازاریابی و انواع مدل های بازاریابی:تعریف سیستم:


سیستم عبارتست از مجموعه ای از اجزاء و عناصر که دارای هدف مشترک بوده و با یکدیگر روابط مستمر

، منطقی و متقابل دارند.

سیستم های فرعی یا زیر سیستم های سیستم بازاریابی:


1- سیستم اطلاعات بازاریابی ( MIS )

2- سیستم برنامه ریزی بازاریابی ( MPS )

3- سیستم سازمانی بازاریابی ( MOS )

4- سیستم کنترل بازاریابی ( MCS )

سیستم اطلاعات بازاریابی:


این سیستم داده های لازم را در ارتباط با محیط درونی و بیرونی شرکت در زمینه های مختلف جمع آوری

کرده ، پرورش داده و در اختیار مدیران قرار می دهد.


سیستم برنامه ریزی بازاریابی:


این سیستم با در نظر گرفتن منابع و امکانات شرکت و واقعیت های محیطی ، اهداف بازاریابی شرکت را

تعیین و راه های نیل به آن را مشخص می نماید.

سیستم سازمانی بازاریابی:


این سیستم با طراحی ساختارهای سازمانی مناسب برای مؤسسات ، آنها را در استفاده بهتر از

امکانات موجود و فرصت های پیش رو مدد می رساند.


سیستم کنترل بازاریابی:


جلوگیری از بروز اشتباه و رفع آن در صورت بروز و نهایتاً هدایت برنامه ها و خط مشی های بازاریابی از

وظایف اصلی این سیستم به شمار می رود.

سیستم های اطلاعاتی می تواند به دو صورت تقسیم شوند:

۱- سیستم های اطلاعاتی متمرکز

۲- سیستم های اطلاعاتی غیر متمرکز


سیستم های اطلاعاتی غیر متمرکز:


متصل شدن مدیران بازاریابی با استفاده از یک میکرو کامپیوتر به شبکه های اطلاعاتی شرکت و

دسترسی بدون محدودیت ، سریع و آسان به تمام اطلاعات مورد نیاز.


سیستم های بازاریابی توزیع:


1- سیستم بازاریابی عمودی ( Vertical Marketing System )

2- سیستم بازاریابی افقی ( Horizental Marketing System )

3- سیستم بازاریابی چند کاناله ( Multichanel Marketing System )


تعریف کانال توزیع:


یک کانال توزیع شامل افراد و مؤسساتی است که هر یک از آنها سعی می کنند به طریقی کالاها و

خدمات خود را بدست متقاضیان برسانند.

سیستم بازاریابی عمودی:


در این سیستم ، رقابتی بین اجزاء وجود ندارد ، همه آنها اعم از تولید کننده ، عمده فروش و خرده فروش

بطور هماهنگ عمل نموده و بر روی هم تأثیر متقابل دارند.

سیستم بازاریابی افقی:


مؤسسات هم سطحی که کالاهای متفاوتی تولید می کنند ، به منظور استفاده بهینه از منابع بازاریابی

خود ، متحد شده و از یک نماینده فروش مشترک استفاده می کنند.

سیستم بازاریابی چندکاناله:


در این روش ، شرکت ها سعی می کنند از طریق ایجاد پرتفولیو از مزایای دو یا چند کانال بطور همزمان

استفاده نمایند.

انواع مدل های بازاریابی:


1- مدل موقعیتی بازار - محصول ( PMO )

2- مدل گروه مشاوره بوستون ( BCG )

3- مدل تجزیه تجاری ( GEBS )

4- مدل استراتژی عمومی پورتر ( PGS )


مدل موقعیتی بازار - محصول ایگور آنسف:


این مدل سعی می کند از طریق یکی از چهار استراتژی زیر به رشد برسد.

1- نفوذ در بازار

2- توسعه بازار

3- توسعه محصول

4- تنوع

مدل گروه مشاوره بوستون:


این ماتریس به مؤسسات کمک می کند تا آنها بتوانند وضعیت کلی خود یا تک تک واحدهای خود گران

خویش را نسبت به رقباء در بازار مشخص نمایند.

مدل تجزیه تجاری جنرال الکتریک:

این مدل با بهره گیری از دو عامل « جذابیت بازار » و « موقعیت تجاری » مدیران را در طبقه بندی

محصولات و یا واحدهای تجاری استراتژیک خود کمک می نماید.


استراتژی های چهارگانه مدل GE:


1- استراتژی سرمایه گذاری ( Invest Strategy )

2- استراتژی حمایت ( Protect Strategy )

3- استراتژی برداشت سود ( Harvest Strategy )

4- استراتژی حذف ( Divest Strategy )


مدل استراتژی عمومی پورتر PGS:


این مدل از دو مفهوم کلیدی :

1- حیطه رقابتی ( هدف وسیع یا محدود )

2- مزیت رقابتی ( تغییر تدریجی یا قیمت پایین تر )

جهت برنامه ریزی بازاریابی استفاده می نماید.


محاسن مدل ها:


کمک به مدیران در موارد زیر :

1- شناسایی محصولات و واحدهای SBU

2- شناسایی فرصت ها و تهدیدات

3- محاسبه نیازهای بازاریابی

4- تمرکز بر روی مزیت های استراتژیک

5- ارزیابی عملکرد مؤسسه

6- کنترل رقباء

نقاط ضعف مدل ها:


1- مشکل بکارگیری و استفاده از آنها

2- احتمال حذف عوامل کلیدی و سادگی غیر عادی مدل

3- دخالت های زیاد مدیران ، بالاخص ستادیها

4- عملی و قابل اجرا نبودن برای تمام موقعیت ها
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:26  توسط   |